Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Administracji

43-300 Bielsko-Biała, Śląskie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (33) 810-01-89
Fax: (33) 810-01-89 wew. 143
WWW: http://wsa.bielsko.pl
Email: wsa@wsa.bielsko.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Fizjoterapia Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Kulturoznawstwo Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Stosunki Międzynarodowe Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Idea powołania szkoły wyższej zrodziła się w Towarzystwie Szkolnym im. M. Reja w 1995 roku. Po nieudanych próbach uzyskania pomocy ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Towarzystwo zwróciło się o pomoc do Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki życzliwości ówczesnego dziekana wydziału prof. dra hab. Józefa Wójcika, a następnie Rady Wydziału, powołana została grupa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ, która pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Filipka przygotowała program licencjackich studiów administracyjnych, a także we współdziałaniu z członkami zarządu Towarzystwa zredagowała stosowny wniosek do Ministra Edukacji Narodowej.

W dokumentach założycielskich zapisano, że misją Wyższej Szkoły Administracji będzie przede wszystkim umożliwienie absolwentom szkół średnich regionu Podbeskidzia, pracownikom administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innym osobom, zdobycie wyższego wykształcenia w zakresie administracji. Ponadto jako istotny składnik misji szkoły przyjmowano nawiązanie stałej współpracy z urzędami administracji publicznej regionu w zakresie realizacji różnego rodzaju zadań, a z uwagi na przygraniczne położenie także podjęcie współpracy ze Słowacją i Czechami.

WSA

Decyzją nr DNS 1-145/TBM/192/97 z dnia 4 lipca 1997 r. Minister Edukacji Narodowej wydał zezwolenie na utworzenie Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (numer N 119 w rejestrze uczelni niepaństwowych Ministra Edukacji Narodowej), kierunek studiów: administracja, określając jednocześnie ważność zezwolenia na okres pięciu lat. Powstała na podstawie tej decyzji Wyższa Szkoła Administracji podjęła się realizacji misji przedstawionej przez założyciela. Uczelnia stara się wypełniać ją nadal, nadając jej szerszy wymiar w warunkach rozwijających się powiązań Polski jako członka Unii Europejskiej.
Jako pierwszego rektora Wyższej Szkoły Administracji założyciel powołał
prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, który funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2003 r. Po złożeniu przez niego rezygnacji z funkcji ze względu na stan zdrowia, założyciel powołał na stanowisko rektora prof. dr hab. Irenę Pietrzyk. Pani profesor kierowała Uczelnią w latach 2003-2006. Ze względu na wymogi nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r. zaszła zmiana na stanowisku rektora. Z dniem 1 września 2006 r. rektorem został dr Tadeusz Wojtuszek, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2007 r. Następnie od 1 września 2007 r. na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Administracji założyciel powołał na 3-letnią kadencję dra Aleksandra Mańkę.
Po kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela MEN w lipcu 2001 r., Minister Edukacji Narodowej decyzją nr DSW-2-0145-422/TBM/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. przedłużył ważność zezwolenia na działalność Uczelni do dnia 30 września 2010 r.
W marcu 2001 r. został złożony wniosek o zezwolenie na uruchomienie w Wyższej Szkole Administracji drugiego kierunku studiów, a mianowicie stosunków międzynarodowych. Decyzją nr DSW.2-0143-34/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. Minister Edukacji Narodowej zezwolił na uruchomienie wyższych studiów zawodowych na kierunku stosunki międzynarodowe. Ponieważ do 2001 roku Uczelnia funkcjonowała, jako jednowydziałowa, dziekanem sprawującym pieczę nad oboma kierunkami studiów był dr Michał Kalitowski. W roku 2003 decyzją Senatu WSA (Uchwała nr 1/33 z dnia 1 października 2003 r.) w Uczelni powstały dwa wydziały - Wydział Administracji oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych. Funkcję dziekana Wydziału Administracji nadal pełnił dr Michał Kalitowski aż do 31 sierpnia 2005 roku, od 1 września 2005 r. kierowanie Wydziałem Administracji przejął dr Antoni Osierda. Pierwszym dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych był dr Jarosław Reszczyński (2003-2005). Następnie funkcję tę pełnili: dr Irena Głuszyńska (2005-2006),
dr Zbigniew Włosowicz
(2006-2007). Decyzją Senatu Uczelni z dnia 18 maja 2007 r. (Uchwała 5/70) zlikwidowany został Wydział Stosunków Międzynarodowych, a kierunek został włączony do Wydziału Nauk Społecznych.
W lipcu 2005 r. Minister Edukacji Narodowej decyzją DSW-34003/704/EK/Rej.119/05 zezwolił na uruchomienie kolejnego kierunku studiów: fizjoterapii na utworzonym Wydziale Fizjoterapii. Pierwszym dziekanem tego wydziału został prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk (2005-2006), następnie funkcję tę piastował dr Janusz Bromboszcz (2006 - 31.01.2007), a od 1 lutego 2007 r. dziekanem Wydziału Fizjoterapii jest dr Maciej Płaszewski.
Rok później, w lipcu 2006 r. - Uczelnia otrzymała zgodę (decyzja DSW-3-4003/230/EK/Rej.119/06) na uruchomienie kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych. Na pierwszego dziekana powołany został dr Zbigniew Marten (2006-2007), od 1 września 2007 r. dziekanem jest dr Arkadiusz Wąsiński. Decyzją Senatu Wyższej Szkoły Administracji z dnia 12 października 2007 r. Wydział Nauk Społecznych zmienił nazwę na Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych. 12 czerwca 2008 r. zgodnie z decyzją 363/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Wyższa Szkoła Administracji otrzymała zgodę na prowadzenie kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Od początku funkcjonowania Uczelni za sprawy niezwiązane z dydaktyką odpowiada dyrektor administracyjny,a następnie, po zmianie statutu Wyższej Szkoły Administracji, jej kanclerz mgr Renata Rosowska.

W sierpniu 2009r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych WSA uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) na kierunku Stosunki Międzynarodowe (MNiSW-DNS-WUN-6022-1099-4/KT/09).